Zber veľkoobjemového materiálu

Zber veľkoobjemového odpadu po novom
Z dôvodu optimalizácie zberu komunálneho odpadu z územia mesta Levice mesto dodatkom k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 136 o odpadoch prijalo zmeny v oblasti zberu objemného odpadu. Naďalej sa bude vykonávať 2x ročne (u občanov známe ako jarné a jesenné upratovanie), dochádza však k zmene počtu vývozov z jednotlivých lokalít. Po novom budú mať občania v jednotlivých lokalitách k dispozícii kontajnery len na jeden deň.


Čo je veľkoobjemový odpad (ďalej len VOO):
je to taký komunálny odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky.
Patrí sem – starý nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, kreslá, koberce, PVC krytiny, umývadlá, WC misy, okná, dvere, kuchynské linky, zárubne, matrace a pod.
Zakázané je umiestňovať do kontajnerov bioodpad zo záhrad, stavebný odpad, zeminu, triediteľné zložky odpadu (plasty, papier, sklo ), pneumatiky, akékoľvek nebezpečné odpady.


Lokality s bytovými domami – KBV :
Lokality a termíny zberu:
- lokalita č.1 (sídliská Rybníky I. a Rybníky V. ) 11.5.2020 / 12.10.2020
- lokalita č. 2 ( sídliská Rybníky II. a Vinohrady, ulice Vojenská, Ružová a Kasárenská ) 12.5.2020 / 13.10.2020
- lokalita č. 3 ( sídliská Rybníky III. a sídliská v okolí Sládkovičovej ulice ) 13.5.2020 / 14.10.2020
- lokalita č. 4 ( sídliská Pri Podlužianke, Prednádražie, Hviezdoslavova a Marxova ) 14.5.2020 / 15.10.2020
- lokalita č.5 (sídliská Stred I. Stred II. a Okružná ) 15.5.2020 / 16.10.2020

Pokyny k zberu veľkoobjemového odpadu z bytových domov:
V každej lokalite bude umiestnených 8 ks 7000 l kontajnerov, v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod. Do kontajnerov môžu umiestňovať odpad občania bývajúci na sídliskách. Kontajnery nie sú určené pre ukladanie akéhokoľvek odpadu pre firmy a organizácie. Ukladanie odpadu bude monitorované pracovníkmi mestskej polície.
Lokality s rodinnými domami - IBV
Termín vývozu: 11. - 15. 5. 2020 / 12. - 16.10. 2020 v deň vývozu komunálneho odpadu.
Pokyny k zberu veľkoobjemového odpadu z rodinných domov:
Občania môžu vyložiť VOO ku svojej zbernej nádobe v termíne vývozu VOO najneskôr do 7,30 hod. a to v deň vývozu komunálneho odpadu .V ten istý deň bude VOO odvezený. Vykladať iný druh odpadu a na iné miesta je zakázané. Takýto odpad nebude odvezený.