Náučné chodníky

Náučný chodník Krížny vrch

Krížny vrch patrí do Tekovského regiónu a z pohľadu vinohradníctva do Nitrianskej  vinohradníckej oblasti. Jeho čaro vytvára vyše 70 ha viníc a približne 250 hajlokov (viničných domčekov). V okolí vrchu sa nachádzajú polia, levická Kalvária, židovský cintorín, rozvodné závody a je úzko prepojený s PR Kusá hora, ktorá poskytuje útočisko pre množstvo živočíchov. Okrem toho tu možno nájsť i množstvo vzácnych rastlín. Pozývame Vás spoznať „krížnovršské poklady“, ktoré sú ukryté medzi vinicami. Zaujímavé informácie o týchto „pokladoch“ ako i iné poznatky Vám prinášame na 4 informačných tabuliach. Mesto Levice v spolupráci so Združením vinohradníkov Krížny vrch Levice vybudovalo vo viničnej časti Levíc – Krížny vrch, zaujímavú trasu, ktorá sa tiahne pomedzi hajloky (viničné domčeky). Lavičky a informačné tabule zhotovili šikovní študenti zo SOŠ, na ul. sv. Michala 36 v Leviciach.


 

Turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline

 Jedinečná Horšianska dolina sa nachádza cca. 6 km od Levíc v mestskej časti Horša. Jedná sa o prírodnú rezerváciu o výmere 313,38 ha, ktorou preteká riečka Sikenica. Leží v katastrálnych územiach obcí Levice /Horša/, Krškany, Žemberovce, Bátovce a Drženice. Má ráz dedinky so zachovalou ľudovou architektúrou. Výnimočnosť z hľadiska geomorforlogického, botanického a hydrologického zaraďuje túto dolinu medzi najvýznamnejšie územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Horšianska dolina je od roku 1976 vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu. Túto nenáročnú trasu môžu návštevníci využívať na prechádzky počas celého roka. Má dĺžku približne 2,5 km (35 min.)
Horšianska dolina, vrezaná do Ipeľskej pahorkatiny je prírodnou  rezerváciou  s vegetáciou lesostepného charakteru s bohatým zastúpením  hmyzu, vzácnych druhov vtákov a plazov, najmä jašteríc. Územie pôsobí dojmom mimoriadne zaujímavým geologickým usporiadaním a polohou hlbokým estetickým dojmom. Celú dolinu širokou do 300 metrov, ohraničenou strmými svahmi meandruje potok Sikenica, so zachovalým hustým brehovým porastom. Dolina má typický kaňonovitý ráz s výškovou členitosťou medzi riečnou nivou a okolitým povrchom Ipeľskej pahorkatiny 60 m. Výrazné až 30 m vysoké skalné steny vytvárajú skalné veže a rebrá zvýrazňujúce drobnokresbu reliéfu. Vulkanity sú  prezentované andezitmi a andezitovými tufmi, ktoré pokrývajú sprašové pokrovy. Veľká časť doliny je zalesnená. Pozoruhodné zastúpenie má drieň obyčajný, dub plstnatý, javor tatársky, jarabina brekyňová, bršlen európsky a bradavičnatý. Najvzácnejšie sú zvyšky spoločenstva dubovo-hrabového lesa s dubom plstnatým. Horšianska dolina predstavuje najväčšiu rezerváciu v okrese, významnú z hľadiska geomorfologického a botanického.    
Súradnice: 48°14′49″S 18°41′59″V 


 

Náučný chodník Čajkovské bralie

Náučný chodník Čajkovské bralie oboznamuje s prírodnými, ochranárskymi a historickými zaujímavosťami bezprostredného okolia obce Čajkov. Je pomenovaný podľa andezitových skalných foriem. Druhý názov náučného chodníka Sovia dolina poukazuje na jeho lokalizáciu. Na trase je 5 zastávok s informačnými panelmi. Nenáročná trasa je vhodná aj pre deti a starších ľudí. Chodník otvorili v roku 1990. Trasa, ktorá predstavuje juhozápadnú časť Štiavnických vrchov charakteristickú teplomilnými dubovými lesmi a drobnými skalami, je orientačne bezproblémová.
Trvanie: 4 hod.
Charakteristika trasy: nenáročný
TRASA NÁUČNÉHO CHODNÍKA:
Panel č. 1
 -sa nachádza v ústí Sovej doliny. Poskytuje všeobecné informácie o Štiavnických vrchoch v katastri obce Čajkov.
Panel č. 2
-informuje o muflónovi obyčajnom, introdukovanom druhu zo Sardínie a Korziky a dube cerovom, charakteristickej drevine okolitých lesov.
Panel č. 3
-sa nachádza v lokalite Malé bralie. Je venovaný rastlinstvu Štiavnických vrchov.
Panel č. 4
-ktorý je v lokalite Stredné bralie, je zameraný na živočíšstvo v okolí Čajkova.
Panel č. 5
-je inštalovaný v lokalite Horné (Huliakovo) bralie. Informuje o geologických a geomorfologických procesoch, ktoré utvárali Štiavnické vrchy.


 

Turisticko-náučný chodník Mestá Kráľovien – Bátovce

Obec Bátovce sprístupnila turisticko-náučný chodník, ktorého súčasťou je šesť náučných tabúľ. Tabule začínajú na námestí, chodník pokračuje Dolnou bránou, prechádza popri priehrade, ďalej ľochárskou oblasťou a končí fantastickým výhľadom na panorámu Bátoviec a okolia. Chodník má dĺžku 5,3 km na vyhliadku. Terén je ľahko náročný a jeho absolvovanie trvá asi štyri hodiny.
MAPA: http://turistika.oma.sk/-4203708


 

 

Náučný chodník - Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci

Náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci, ( bývalé slobodné kráľovské mesto vzniklo v druhej fáze rozvoja baníctva na Slovensku koncom 13. stor.)Začína na námestí v Pukanci, pred evanjelickým kostolom, ktorý je postavený pri štátnej ceste vedúcej z  Levíc do Banskej Štiavnice. Na námestí sa nachádza aj autobusová zastávka na ktorej končí aj modrá značka turistického chodníka Pukanec - Rudno nad Hronom. Od východiskového bodu (ležiaceho na súradniciach podľa WGS84 - 48° 21,160'N 18° 43,257'E v nadmorskej výške cca 360m) sa vyberieme juhozápadným smerom popri pamätníku SNP a budove Obecného úradu (bývalá radnica barok.-klas. budova z polovice 18. stor.) po ul. Viničná cesta.
Trasa trvá 4 hodiny.
http://www.terrabanensium.sk/