Levické hradné slávnosti

Levické hradné slávnosti

V prílohách na stiahnutie nájdu záujemcovia o predaj na príležitostných trhoch bližšie informácie a tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať na adresu Mestského kultúrneho strediska Levice.

Predaj na príležitostných trhoch Levické hradné slávnosti 2020 upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

1. fotokópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),

2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. V priloženom linku je odkaz na pokyny Finančnej správy SR, kde sú uvedené príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže obec prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste. https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci

3. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, (nie fotokópie)

4. fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,

5. fotokópiu potvrdenia o Registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe - ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti.

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

• originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, (nie fotokópie)

• originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu,(nie fotokópie)

• doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (fotokópia listu vlastníctva alebo fotokópia nájomnej zmluva a pod.)

2. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:

• originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, (nie fotokópie)

• originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu. (nie fotokópie)

U P O Z O R N E N I E

1. organizátor akceptuje len úplné žiadosti doručené poštou – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona, PODPÍSANE

2. K žiadosti musia byť priložené prílohy.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.