Prírodné pomery

Na okraji úrodnej Podunajskej nížiny, kde sa široká rovina dolného toku Hrona dotýka západných úbočí Ipeľskej pahorkatiny, na mieste, kadiaľ už od dávnych čias vedú dôležité cesty do údolia stredného Pohronia a do starobylých banských miest, tam leží mesto Levice. Mesto v zaujímavom a podmanivom prírodnom prostredí má veľmi bohatú minulosť a pestrú prítomnosť. Patria k nemu aj pripojené obce Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.

Mesto Levice sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny tam, kde sa stretáva rozľahlá ľavo brežná niva Hrona s mierne zvlneným okrajom Ipeľskej pahorkatiny.

Okolie Levíc sa vyznačuje teplou, mierne suchou klímou s priemernou ročnou teplotou 9,5°C (januárová teplota –2,2°C, júlová teplota 20°C, priemerná letná teplota 16,2°C) a ročným úhrnom zrážok 628mm. Snehová pokrývka trvá približne 40 dní. Dĺžka slnečného svitu je asi 2100 hodín ročne.

V blízkosti mesta sa nachádza viacero hodnotných prírodných území.

Levické rybníky pri potoku Perec boli vyhlásené za chránený areál roku 1974 a priamo nadväzuje na intravilán mesta Levice. Táto významná lokalita bola vybudovaná v rokoch 1950 – 1956 ako sústava umelých rybníkov.    

Významným prírodným územím je Vápnik – 274m n. m. ( starší názov Šiklóš ), najväčšia travertínová uloženina v Podunajskej nížine. Územie narušila ťažba travertínu a stavba pamätníka venovaného tunajším bojom v období druhej svetovej vojny – tvorí ho vysoký betónový monolit rozhľadne klinovitého tvaru.

Zaujímavým územím je masív Kalvárie so zrúcaninami hradu; je to pozostatok treťohornej vulkanickej činnosti, s mnohými teplomilnými druhmi rastlín a živočíchov, najmä hmyzu.

Hodnotný je aj prírodný park okolo zaniknutého kaštieľa Schoellerovcov. V meste sa vyskytujú viaceré chránené stromy.

Najväčší vodný tok pretekajúci severojužným smerom je rieka Hron. Svojou činnosťou rozhodujúcou mierou modelovala okolitú časť Podunajskej nížiny.


Cez mesto preteká umelo vybudovaný kanál Hrona – Perec, ktorý bol dobudovaný v roku 1634, aby odvodňoval okolité močiare.